Tartu MV aerulauas 2018

VÕISTLUSTEADE
Tartu MV aerulauas 2018

Võistluste toimumise aeg: 18.‐19. august 2018
Võistluspaik Äksi alevik, Tuule 6, (Saadjärv)
Võistlused korraldab Tartu Kalevi Jahtklubi

1 REEGLID 
1.1 Kehtivad WPA 2014 SUP võistlusreeglid  1.2 Käesolev Võistlusteade.  1.3 Võistluskomitee otsused.  1.6 Võistluste korraldus lähtub headest aerulaua traditsioonidest.  1.7 Võistleja võistlusasend edasiliikumise ajal on püstine.  1.8 Puhkeasend istuli, põlvili, kõhuli või selili on lubatud.  1.9 Puhkeasendis edasi liikumist aeru või käte jõul rohkem kui 5 tõmbe jagu võib tähendada  diskvalifitseerimist (DNF).  1.10 Regati stardiprotseduur, finiš, liikumisreeglid võistlusrajal ja võimalikud  võistlusteate muudatused tehakse võistlejatele teatavaks kiprite koosolekul.

2 VÕISTLUSKLASSID ja ARVESTUSED
2.1„Unlimited“ klass – piiranguteta varustusele võistlusklass
2.1.1 Üldarvestus ‐ osalevad kõik võistlejad, (vanuse‐ ja soopiiranguteta);
2.1.2 Naised

3 VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA REGISTREERIMINE  3.1 Võistlusest võivad osa võtta kõik aerulaua klassi võistlejad kes on registreerunud võistlustele ning  tasunud osavõtumaksu
3.2 Alla 18 aastastele võistlejatele on vajalik lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek.
3.3 Eelregistreerumine internetis on avatud kuni 17. august kell 18.00

4 OSAVÕTUTASU 
4.1 Osavõtutasu maksmine toimub võistluspaigas sularahas. Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.
4.2 Osavõtutasu 15 eurot
4.3 Võistluste järelregistreerumine ehk registreerumine võistluspaigas on lisatasu eest (+5 EUR)
4.4 Osavõtutasu ei tagastata.

5 VÕISTLUSFORMAAT 
5.1 Võistlus koosneb kahest distantsist:  5.1.1 400 m pikkune sprindidistants. Sprindidistants on märgistatud stardiliini ning poiga, stardis  osaleb korraga max 8‐10 võistlejat. Vajadusel kasutatakse kvalifikatsioonisõite.
5.1.2 Umbes 3 kilomeetri pikkune maratoni distants stardiliinist.  5.2 Võistlus loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe) lühidistantsi sõiduga.

6 AJAKAVA 
6.1 18.08.2018 SUP sprint
10:00 – 11:00 registreerunute kohaloleku kinnitamine ja järelregistreerumine Tartu Kalevi Jahtklubis.
11:00 Kiprite koosolek
11:30 Aerulaua võistluse start
6.2 19.08.2018 SUP maraton
10.00 Kiprite koosolek, start esimesel võimalusel, autasustamine koos Saadjärve KV  võistlustulemustega ASAP  6.3 Peakohtuniku otsusega on lubatud mis iganes muudatused ajakavas. Muudatused tehakse  teatavaks kiprite koosolekul.

7 VARUSTUS
7.1 Võistlusvarustuse hulka kuulub aerulaud, mõla ning isiklik turvavarustus (päästevõi ohutusvest).
7.2 Korraldaja võistlusvarustust ei taga.
7.3 Võistlusvarustuse rentimise võimalus koha peal on piiratud ning eeldab broneerimist.

8 PROTESTID 
8.1 Protestikomitee määrab võistlusjuht.
8.2 Protestid tuleb esitada kirjalikult 30 minuti jooksul peale võistluspäeva viimase võistleja  finišeerimist regatibüroosse.  8.3 Võistleja peab oma protestimise kavatsusest informeerima võistluskomiteed vahetult pärast seda  kui ta finišeerib või katkestab võistlussõidu.  8.4 Päästjate/turvameeskonna abil olulist edu saanud võistlejad ning reegleid rikkunud võistlejad  diskvalifitseeritakse.

9 PUNKTIARVESTUS 
9.1 Punktiarvestus toimub vastavalt EPL SUP EMV  Üldjuhendile (p.8) vähempunktisüsteemis. Esimesena finišeerinu saab 1 punkti, teisena finišeerinu 2  punkti jne.  9.2 Lõpliku paremusjärjestuse väljaselgitamiseks summeeritakse kahe võistluse (sprint ja maraton)  tulemused.

10 AUHINNAD
10.1 Auhindamisel arvestatakse kahe võistluse koondtulemust. Võrdsete punktide korral saab  määravaks maratoni tulemus. Esimesed kolm kohta autasustatakse medaliga.

11 VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
11.1 Võistlejad osalevad võistlustel täielikult omal vastutusel. Korraldav kogu ega keegi tema  ametnikest või esindajatest ei võta vastutust võistluste eel, ajal ega pärast seda nii järvel kui maal  tekkinud materiaalse kahju ja vigastuste eest nii isikutele kui varustusele. Soovitatav on kolmanda  osapoole kindlustus.

12. OHUTUS 
12.1 Võistlejad peavad hindama oma võimekust, varustuse seisukorda ja olema kindel, et nad  suudavad startida ning võistelda ilma igasuguse riskita, mis võib tuleneda tuule tugevusest, vee ja  ilmastikuoludest.  12.2 Iga võistleja vastutus on osaleda kogu võistluste jooksul kõige ohutumal viisil.  12.3 Päästevesti kandmine võistluste ajal on soovituslik ja korraldaja nõudel ka kohustuslik. Alla 15aastlastel võistlejatel on päästevesti kasutamine kohustuslik.  12.4 Päästevest ei tohi olla täispuhutav ning peab olema vastavuses võistleja kehakaaluga.

13. TELEVISIOON & MEEDIA
13.1 Võistlustele registreerimisega annab iga võistleja automaatselt Korraldavale Kogule heakskiidu  kogu võistluse vältel tema pildistamiseks ja filmimiseks ning sellise meediamaterjali tegemiseks,  kasutamiseks ja avalikuks näitamiseks, ilma igasuguse kompensatsioonita.

14 TÄIENDAV INFORMATSIOON 
14.1 Võistlustasu sisaldab võistluskorraldust  14.2 Kõikvõimalikud elamiskulud katab iga võistleja ise. Võistluspaigas on olemas telkimisvõimalus.  14.4. Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda:  Liina Vaher  jahtklubi@ut.ee  tel +372 50 240 503