KODUKORD

Kinnitatud Tartu Kalevi Jahtklubi juhatuse otsusega 27.05.2011. a.

Üldsätted
1.1 Tartu Kalevi Jahtklubi (edaspidi Klubi) kodukord reguleerib käitumisreeglid jahtklubi territooriumil Saadjärve ääres ning väljaspool klubi territooriumit kõikidel jahtklubi poolt korraldatud võistlustel, laagrites ja muudel üritustel
1.2 Kodukorra aluseks on Tartu Kalevi Jahtklubi põhikiri, jahtklubi tavandid ja üldtunnustatud käitumisnormid
1.3 Klubi kodukord kehtib Klubi liikmetele igal pool ja igal ajal.
1.4 Klubi kodukord kehtib kõikidele isikutele, kes viibivad klubi territooriumil või osalevad klubi üritustel, võistlustel või laagrites sõltumata sellest, kas isik on klubi liige või mitte.
1.5 Eriküsimusi käsitlevad juhised esitatakse kodukorra lisadena, mis on kodukorra lahutamatud osad.

Klubi ruumide, territooriumi ja sadama kasutamine
2.1 Klubi liikmetel on õigus kasutada Klubi territooriumi, vara ja sadamat.
2.2 Klubi liige, lepinguline partner ja külaline on kohustatud kasutama klubi vara heaperemehelikult.
2.3 Klubi liige, lepinguline partner ja külaline on kohustatud täitma juhatuse liikme(te) korraldusi seoses Klubi tegevuse korraldamisega. Samuti hüvitama Klubi kulutused, mis tulenevad juhatuse liikme(te) antud korralduste või kodukorra eiramisest, arves märgitud suuruses ja tähtajal.
2.4 Klubi liige vastutab tema poolt klubi territooriumile kutsutud külaliste heaolu ja käitumise eest, samuti nende poolt tekitatud kahjude eest. Treeningute ja lastelaagrite toimumise ajal tuleb piirata rohke alkoholiga pidusid ja võõraste viibimist Klubi territooriumil.
2.5 Klubi territooriumile kaasavõetud loomi ei tohi jätta järelvalveta.
2.6 Sõidukiga Klubi territooriumile pääsemiseks peab Klubi liige või Klubi lepingupartner omama administraatori luba.
2.7 Pikem kui 24 tunnine parkimine on lubatud ainult selleks vastavalt tähistatud kohtadel, kooskõlastatult Klubi administraatoriga. Klubi pargitud sõidukite seisukorra eest ei vastuta.
2.8 Kaherattalised sõidukid (jalgrattad, mopeedid, mootorrattad) on lubatud parkida selleks vastavalt tähistatud kohtades.
2.9 Klubi juhatusel on õigus kehtestada vajaduse korral ajutine parkimise erikord.
2.10 Üritusi korraldades tuleb jälgida, et ei häiritaks naabruses elavate isikute kodurahu. Eriti tuleb vältida lärmakaid ja häirivaid tegevusi Klubi territooriumil öisel ajal.

Kiilplokkide ja ujuvvahendite hoidmine Klubi territooriumil
3.1 Kiilplokkide hoidmist Klubi territooriumil koordineerib kommodoor.
3.2 Ujuvvahendi säilimise ja hävimise riisiko lasub ujuvvahendi omanikul.
3.3 Võõrastel jahtidel/paatidel/ujuvvahenditel käimine, istumine või viibimine ilma omaniku loata on keelatud.
3.4 Klubi ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida Klubi valveta territooriumil ja akvatooriumil vääramatu jõu (nt. salajaste varguste, tormi või tuleõnnetuste) tagajärjel.
3.5 Klubi ei vastuta ujuvahendile kolmandate isikute või teiste Klubi liikmete poolt tekitatud kahjude eest.Tekkinud kahju hüvitab selle tekitanud isik.

Klubi moraali- ja eetikanormid ja nendest kinnipidamine
4.1 Eetika nõudeid ja head tava tõlgendatakse seaduse, Klubi põhikirja, Klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsuste ning soovituste, Klubis kujunenud praktika ja tava, hea meresõidu tava, samuti vanema kolleegi arvamuse alusel.
4.2 Klubi liige tervitab klubikaaslast nii klubi territooriumil, kui väljaspool.
4.3 Igal klubi liikmel õigus teisi vajadusel korrale kutsuda.
4.4 Klubi liige ei avalda ega levita klubikaaslasi halvustavaid või tema asjatundlikkust kahtluse alla seadvaid väiteid.
4.5 Klubi liige peab suhtlemisel klubikaaslaste, külaliste ja avalikkusega käituma ausalt ja väärikalt ning kooskõlas heade kommetega ja tavadega. Klubi liige peab hoiduma Klubi mainet kahjustavast käitumisest.
4.6 Punktis 4.3 sätestatut kohaldatakse ka Klubi liikme käitumisele väljaspool Klubi tegevust.
4.7 Järelevalvet eetika nõuete ja hea tava täitmise üle Klubis teostab Klubi juhatus ning iga klubi liige.
4.8 Klubi tegevuses ja isiklikest küsimustest tekkinud lahkhelisid Klubi liikmete vahel püütakse lahendada kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, võib Klubi liige klubiliikmete vahelise vaidluse lahendamiseks pöörduda juhatuse poole.
4.9 Klubi liige ei lahenda klubiliikmete vahelisi vaidlusi meedias ega avalikkuse ees.
4.10 Klubi põhikirja, kodukorra, juhatuse otsuste või mõne muu Klubi tegevust reguleeriva dokumendi nõuete rikkumise korral Klubi liikme poolt võib kohaldada solidaarset vastutust ka Klubi liikme soovitajatele.

 

EETIKAKOODEKS
Tartu Kalevi Jahtklubi on oma tegevuses läbipaistev ja avatud organisatsioon, mis järgib rangelt vabaühenduste eetikakoodeksit, vt http://www.ngo.ee/eetikakoodeks