PÕHIKIRI

MTÜ Tartu Kalevi Jahtklubi põhikiri

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi “ühing”) nimeks on Tartu Kalevi Jahtklubi .
1.2. Ühingu asukohaks on Tartu maakond Tartu vald.
1.3. Ühing on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik eraõiguslik juriidiline isik. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest seisukohastest õigusaktidest. Ühingu eesmärgid ja põhitegevus on suunatud purjespordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.
1.4. Ühingu eesmärgiks on:
– Purjetamise, meresõiduohutuse ja tervisespordi propageerimine;
– treeningute korraldamine kasumit mittetaotleval viisil;
– tasakaalustatud spordialase tegevuse tagamine saavutusspordis ja noortespordis;
– võistlustest osavõtt;
– purjetamise arengu kavandamine ning suunamine Lõuna-Eestis;
– purjetamise huviliste ühendamine, sidemete loomine teiste klubide ja spordiliitudega;
– purjetamise ja jääpurjetamise võistluste korraldamine;
– purjetamisalase informatsiooni kogumine ja levitamine;
– meresõidu- ja mereohutusalaste kvalifikatsioonikursuste korraldamine;
– keskkonnasäästliku mõtteviisi propageerimine ning keskkonnateadlikkuse tõstmine;
– veespordi võistluste, vabaaja veetmise ja treeningutega seotud taustsüsteemide ja infrastruktuuri loomine ning arendamine (turismialased teenused: majutus, toitlustus, transport).
1.5. Põhieesmärkide saavutamiseks ühing:
– organiseerib purjetajate, kohtunike väljaõpet ja täienduskoolitust;
– arendab kontakte ja sõlmib koostöölepinguid kõigi teiste purjetamist ja jääpurjetamist viljelevate ühingute ja organisatsioonidega;
– järgib säästva arengu põhimõtteid;
– korraldab koolitusi õppepäevade, kursuste, harrastusringide, õppelaagrite või muus vormis;
– koostab ja valmistab õppematerjale ning õppevahendeid;
– teeb koostööd teiste institutsioonidega Eesti Vabariigis ning välisriikides, riigi ja kohalike omavalitsustega ja teiste vabatahtlike ühendustega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega.
1.6. Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine, Ühingu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühingu tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta. Ühingu tegevuse põhimõteteks on:
– liikmete hääleõiguse võrdsus;
– liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
– liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees;
– liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda ;
– liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.
1.7. Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara ja oma sümboolika.
1.8. Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.
1.9. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

2. LIIKMELISUS
2.1. Ühingu liikmeskonna moodustavad liikmed ja auliikmed.
2.2. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik.
2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel, samuti korraldab juhatus liikmete arvestust. Liikmekandidaadil peab olema kahe tegevliikme soovitus, kes on olnud klubi liikmed vähemalt 5 aastat. Uute liikmete vastuvõtt otsustakse juhatuse koosolekul, mis toimub vähemalt 1 kord kolme kuu jooksul.
2.4. Auliikmeks nimetab ühingu üldkoosolek kodanikke ja juriidilisi isikuid eriti väljapaistvate purjetamisalaste teenete eest.
2.5. Liikmel on õigus oma liikmelisust peatada juhatuse otsuse alusel, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega kolm kuud.
2.6. Liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda.
2.7. Ühingust väljaastujale tema poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
2.8. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme likvideerimise korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.
2.9. Ühingu liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse määrab üldkoosolek.
2.10. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata, kui ta:
– ei tasu aasta jooksul liikmemaksu;
– korduvalt rikub ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral;
– on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
– muudel mõjuvatel põhjustel
2.11. Ühingu otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus seaduses ettenähtud korras.
2.12. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata ühingu üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
2.13. Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.
3.2. Ühingu liikmel on õigus:
– osa võtta üldkoosolekust;
– valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
– võtta osa kõigist ühingu üritustest;
– kasutada ühingu sümboolikat;
– saada teavet ühingu tegevuse kohta;
– astuda ühingust välja;
– kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
3.3. Ühingu liige on kohustatud:
– täitma põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
– osalema ühingu tegevuses
– õigeaegselt tasuma makseid ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
– hoidma ja otstarbekalt kasutama ühingule kuuluvaid materiaalseid väärtusi;
– hoidma ja kaitsma veekogude, nende randade ja sadamate puhtust;
– hoidma oma käitumisega kõrgel ühingu mainet ning kinni pidama purjetamise eetikast, võistlustel lähtuma “ausa mängu” (fair play) eetikast;
– viima korralikult ja õigeaegselt läbi neile korraldada antud üritusi.
– propageerima terveid eluviise
3.4. Auliikmel on õigus:
– võtta osa kõigist ühingu üritustest;
– kasutada ühingu sümboolikat;
– mitte maksta ühingu liikmemaksu.

4. JUHTIMINE
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
– põhikirja muutmine;
– eesmärgi muutmine;
– juhatuse liikmete arvu määramine ja juhatuse liikmete valimine;
– muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
– ühingu liikmemaksude ja muude maksude suuruste ning tasumise korra määramine;
– majandusaasta aruande kinnitamine;
– juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
– muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud 1/3 ühingu liikmeist. Otsustatakse lihthäälteenamusega. Juhul kui koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsutakse ühe nädala jooksul kokku uus üldkoosolek, milline on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul osalejate arvust.
4.5. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas.
4.6. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras.
4.7. Igal ühingu liikmel on üldkoosolekul 1 hääl. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühingu liikme kirjaliku volituse alusel tema esindaja. Esindajaks võib olla ainult teine ühingu liige.
4.8. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
4.9. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja punktis 4.8. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4.10. Üldkoosolek kinnitab eelnenud tegevusperioodi aruande ja määrab üldised töösuunad.
4.11. Üldkoosoleku kokkukutsumise teate edastab juhatus jahtklubi info-listi kaudu.
4.12. Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühistut igapäevases tegevuses. Juhatuse liikmete minimaalne arv on kolm liiget ja maksimaalne arv on 11 liiget. Ühingu juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek tähtajaga kuni kolm aastat. Juhatuse liikmed valitakse aktiivsete, teovõimeliste ühingu liikmete hulgast.
4.13. Juhatus valib oma lahtisel koosolekul juhatuse liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.
4.14. Juhatuse liikmetel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes vähemalt kahekesi koos.
4.15. Juhatus võib ühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata juhatuse otsuse alusel.
4.16. Juhatus juhib ühingu tööd üldkoosolekute vahel. Jahtklubi juhatus käib koos vastavalt vajadusele, soovitavalt vähemalt 1 kord kolme kuu jooksul.
4.17. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
4.18. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.
4.19. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

5. TEADETE AVALIKUSTAMINE
5.1. Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul, ühingu veebilehel ja infolistis.
Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid saadetakse info-listi kaudu.
5.2. Ühingu teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega.

6. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
6.1. Ühingu vara tekib liikmete osamaksudest ja muudest maksetest, ühingu vara
kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.
6.2. Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.

7. KONTROLL JA REVIDEERIMINE
7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjonikomisjoni, mille soovitavaks liikmete arvuks on kolm liiget.
7.2. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

8. MUUD TINGIMUSED
8.1. Ühing lõpetatakse:
– üldkoosoleku otsusega;
– pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;
– liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
– üldkoosoleku või volinike koosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
– muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
8.2. Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
8.3. Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
8.4. Ühingu vara tegevuse lõpetamise korral ei jaotata klubi liikmete vahel. Ühingu vara antakse üle mõnele teisele mittetulunduslikule jahtklubile või kohalikule omavalitsusele.
8.5. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Käesolev TARTU KALEVI JAHTKLUBI põhikiri on kinnitatud Tartu Kalevi jahtklubi üldkoosoleku otsusega 27. veebruaril 2014.a.