SAADJÄRVE KARIKAVÕISTLUSED 2018

VÕISTLUSTEADE

1. Korraldav kogu: Tartu Kalevi Jahtklubi, jahtklubi@ut.ee

2. Karikavõistluste aeg ja koht: 18.- 19. aug 2018 ja 22. – 23. sept. 2018;
Tartumaa, Saadjärv, Tartu Kalevi Jahtklubi.

3. Reeglid: võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (PVR 2017 – 2020), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste järgi. Võistlusjuhi otsusega võib Purjetamisjuhistega muuta Võistlusteadet.

4. Võistlusklassid: Optimist, Lutš, 470, Purjelaud (PL), treilerjahid

1. etapp 18. – 19. 08. 2018 Optimist, Lutš, 470, PL, treilerjahid Tartu MV klassidele Optimist, Lutš, Purjelaud
2. etapp 22. – 23. 09. 2018 Optimist, Luts, 470, PL, treilerjahid

4.1. Optimist-, Lutš- ja PL-klassis toimuvad karikavõistluste I etapi ajal Tartu linna meistrivõistluse Optimist, Lutś ja PL- klassidele paralleelarvestusena.

4.2 Lutš-klassis suur puri (8 m2), lubatud kasutada ka väikest purje.

5. Stardimaksud: igal etapil eraldi.
Optimist – 5 EUR
Lutš, Purjelaud – 10 EUR
470; 420 – 15 EUR
Treilerjahid – 20 EUR, pensionäridest kaptenitele 5 EUR

6. Registreerimine: osavõtuavalduse saab esitada koos stardimaksuga kuni 1 (üks) tund enne esimest võistlussõitu võistluste sekretariaadile.

7. Karikavõistluste ajakava
7.1 I etapp esimene start laupäeval, 18.08.2018 k 12.00, toimub kuni 4 (neli) võistlussõitu. Pühapäeval, 19.08.2018 esimene start k 11, toimub kuni 3 (kolm) võistlussõitu.
7.3 II etapp esimene start laupäeval, 22.09.2018 k 12.00, toimub kuni 4 (neli) võistlussõitu. Pühapäeval, 23.09.2018 esimene start k 11.00, toimub kuni 3 (kolm) võistlussõitu.

8. Purjetamisjuhised pannakse üles TKJ teadetetahvlile 2 (kaks) tundi enne esimese võistlussõidu plaanipärast starti

9. Võistlusrajad on kirjeldatud Purjetamisjuhistes

10. Tulemuste arvestus
10.1 Kehtib vähempunktisüsteem vastavalt PVR lisale A
10.2 Karikavõistluste programmis on 1. ja 2. etapil kuni 7 (seitse) võistlussõitu.
10.3 Võistlus loetakse toimunuks, kui on läbi viidud vähemalt 3 (kolm) võistlussõitu, alates neljandast (4) võistlussõidust läheb 1 (üks) halvim võistlussõit mahaarvamisele.

11. Saadjärve KV arvestus kahe etapi kokkuvõttes:
Arvestatakse mõlema etapi tulemusi. Esimene koht annab võistlejate arvuga võrdse arvu punkte, teine koht võistlejate arv miinus 1 punkti jne. Punktide võrdsuse korral määrab järjestuse, kellel on paremad kohad, nende võrdsuse korral, kes oli parem hilisemal etapil.

12. Auhinnad:
12.1 Parimaid autasustatakse
12.2 Saadjärve karikavõistluste kokkuvõttes autasustatakse parimaid karikatega.

13. Vastutusest lahti ütlemine: Võistlejad osalevad Võistlustel täielikult omal vastutusel (PVR reegel 4, Otsus võistelda). Korraldav kogu ega keegi tema ametnikest või esindajatest ei võta vastutust võistluste eel, ajal ega pärast seda nii veel kui maal tekkinud materiaalse kahju ja vigastuse eest nii isikutele kui varustusele.

14. Täiendav informatsioon:
Tartu Kalevi Jahtklubi, Tartumaa, Tartu vald, Salu küla, 60525, www.tkj.ee / jahtklubi@ut.ee Info ja kontakt: Riina Reinumägi tel 5273463, Liina Vaher tel 5024503